Ուսումնական փաթեթ 2015-2016 - 6 դասարան

            Դասագրքի հղումն էԴաս 5 Օքսիդներ, փորձել սովորել գրքում նշված օքսիդների անունները:Բերել կենցաղում մեզ հանդիպող օքսիդների օրինակներ,բացատրել դրանց կիրառումը արդյունաբերության մեջ:
Դաս 4
Վառելանյութեր, դրանց տեսակները։
Լրացուցիչ աշխատանք
Գտնել տեղեկություններ բնական վառելանյութերի վերաբերյալ, որ երկրներն են հարուստ բնական վառելանյութերով։
դաս 3
Քիմիական ռեակցիաներ՝ միացման և քայքայման:Դաս 1.4  և 1.5
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել միացման և քայքայման ռեակցիաների օրինակներ:

դաս 2
Քիամաիկան երևույթներին բնորոշ հատկություններ/դաս 1.3/
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել կենցաղում հանդիպող քիմիական երևույթների օրինականեր և նկարագրել դրանց հատկանիշները:

դաս
Երևույթներ,քիմիական և ֆիզիկական:/դաս 1.1-1.2/
Լրացուցիչ աշխատանք
Թվարկել կենցաղում հանդիպող քիմիական և ֆիզիկական երևույթ:

No comments:

Post a Comment